Borgarstjórnarmeirihluti á móti samgönguframkvæmdum

 

Á borgarstjórnarfundi í dag lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að óskað yrði eftir endurskoðun á samgöngusamningi ríkisins og Reykjavíkurborgar með það að markmiði að á samningstímabilinu verði ráðist í stórframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavík með umferðaröryggi og arðsemi að leiðarljósi.

Umræddur samningur var gerður í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar og með stuðningi borgarstjórnarmeirihluta Samfylkingar og Besta flokksins/Bjartrar framtíðar. Samningurinn tók gildi á árinu 2012 og felur í sér að hætt verður við allar stórar samgönguframkvæmdir á stofnbrautakerfinu í Reykjavík á samningstímabilinu, þ.e. frá 2012-2022. Á sama tíma munu hins vegar tugir milljarða renna til samgönguframkvæmdum í öðrum kjördæmum landsins.

Meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins/Bjartrar framtíðar lagðist gegn því að tillagan yrði borin upp til atkvæða á fundinum en lét þess í stað vísa henni til borgarráðs.  Í umræðum á fundinum kom fram að borgarfulltrúar Samfylkingar og Besta flokksins/Bjartrar framtíðar vilja ekki endurskoða umræddan samning með það að markmiði að á samningstímabilinu verði ráðist í framkvæmdir á stofnbrautakerfinu í Reykjavík með umferðaröryggi og arðbærni að leiðarljósi. Sem fyrr styður Sjálfstæðisflokkurinn að Reykvíkingar eigi val um ólíka samgöngukosti um leið og stuðlað sé að auknu umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem þeir nota almenningssamgöngur, bifreiðar, hjól eða tvo jafnfljóta.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/05/06/engar_storframkvaemdir_i_samgongumalum/

Hlutverk Reykjavíkurborgar í alþjóðlegu björgunarstarfi

Ástæða er til að þakka finnsku björgunarsveitunum fyrir þátttöku þeirra í hinni umfangsmiklu aðgerð á Faxaflóa, þar sem leitað var að íslenskum sjómönnum er taldir voru í sjávarháska. Skip, þyrlur og flugvélar frá flotum vinaþjóða okkar hafa oft tekið þátt í slíkum aðgerðum hér við land og bjargað mörgum mannslífum. Fyrir nokkrum árum fórst danskur sjóliði við slík björgunarstörf. Enginn veit hvenær þær aðstæður skapast að þörf verður á samhæfðum aðgerðum allra tiltækra björgunarsveita við norðanvert Atlantshaf, t.d. vegna sjóslyss, flugslyss, umhverfisslyss, náttúruhamfara eða jafnvel hryðjuverka. Það segir sig sjálft að við slíkar aðstæður skiptir miklu máli að björgunarsveitirnar, sem í langflestum tilvikum koma frá flota viðkomandi þjóða, hafi æft saman og að öll samskipti gangi greiðlega fyrir sig og séu þaulæfð. Í stað þess að styðja við slíkt samstarf, hafa borgarfulltrúar BF og Samfylkingar lagt stein í götu þess með því að lýsa ítrekað yfir því að varðskip og björgunarvélar erlendra vinaþjóða séu óvelkomin til Reykjavíkur.
Á fundi borgarstjórnar á morgun, þriðjudag, fara fram umræður um hlutverk Reykjavíkur í björgunarstarfi að frumkvæði okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

http://visir.is/tvaer-finnskar-herthyrlur-taka-thatt-i-leitinni/article/2014140209896

Er þörf á sérstakri þróunarsamvinnustofnun?

Þegar skuldir ríkisins nálgast tvö þúsund milljarða er ljóst að ekki verður undan því vikist að endurmeta allan rekstur í því skyni að ná jafnvægi í ríkisfjármálum og lækka skuldir.
Fjórir milljarðar króna fara í þróunaraðstoð á þessu ári, þar af renna um 1.800 milljónir til verkefna og starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar. Ef það á að skattleggja íslenska þegna til að bæta lífskjör í öðrum löndum, má spyrja hvort það þurfi sérstaka ríkisstofnun með tugum starfsmanna og tilheyrandi umsýslukostnaði til þess arna? Má ekki bara leggja stofnunina niður og nýta fjárframlögin betur, t.d. með samstarfi við erlendar þróunarstofnanir og viðurkennd samtök sjálfboðaliða? Minni umsýslukostnaður leiðir væntanlega til betri nýtingar fjárins í þágu hinna snauðu.
http://www.ruv.is/frett/throunaradstod-fer-i-heilbrigdiskerfid

Ég þakka fyrir stuðninginn

Ég þakka Reykvíkingum kærlega fyrir góðan stuðning í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins, sem haldið var á laugardag. Hlaut ég flest heildaratkvæði framjóðenda, 3.342 atkvæði eða 67% gildra atkvæða. Ég er þakklátur fyrir þetta mikla traust og heiti því að bregðast því ekki. Öðrum frambjóðendum óska ég til hamingju með árangurinn og hlakka til að vinna með þeim að því að gera góða borg enn betri.

Málefni eldri borgara

Hækkandi meðalaldur Íslendinga hefur leitt til þess að eldri borgurum fjölgar hlutfallslega hraðar en þjóðinni í heild. Þjónusta Reykjavíkurborgar þarf að taka mið af þessari þróun og mikilvægt er að leggja áherslu á að málefni eldri borgara eru málefni alls þjóðfélagsins og varða fólk á öllum aldri.Það eru viðbrigði fyrir flesta að komast á lífeyrisaldur og hætta í föstu starfi. Breyting á lífsháttum getur haft talsvert álag í för með sér, ekki síst ef tekjur dragast saman. Æskilegt er að fólki verði með margvíslegum hætti auðveldaðar slíkar breytingar, t.d. með sveigjanlegri starfslokum og aðstoðað við að laga sig að breyttum aðstæðum í kjölfar þeirra.

Meirihluti Besta flokksins og Samfylkingarinnar hefur verið áhugalaus og aðgerðalítill um mörg hagsmunamál eldri borgara í Reykjavík. Úr þessu þarf að bæta enda er mikilvægt að borgaryfirvöld séu í sem bestu samstarfi við hagsmunasamtök eldri borgara um málefni þeirra.

Afsláttur á fráveitugjaldi

Eitt fyrsta verk meirihluta Samfylkingar og Besta flokksins var að hætta að veita afslátt eða niðurfellingu á fráveitugjaldi (holræsaskatti) til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega sem löng hefð var fyrir hjá Reykjavíkurborg. Undirritaður flutti tillögu um það í borgarstjórn f.h. Sjálfstæðisflokksins að slíkur afsláttur yrði tekinn upp á ný og náði málið fram að ganga.

Þjónustuíbúðir eldri borgara

Um síðustu áramót hafði engum lóðum fyrir þjónustuíbúðir verið úthlutað á kjörtímabilinu til byggingarfélaga eldri borgara. Flutti ég þá tillögu í borgarstjórn um að slíkt lóðaframboð yrði aukið og efnt til formlegra viðræðna við byggingarfélög eldri borgara. Er málið nú komið á góðan rekspöl.

Öldungaráð Reykjavíkur

Árið 2012 flutti undirritaður tillögu um að stofnað yrði sérstakt öldungaráð í Reykjavík til að fjalla um málefni eldri borgara og vera borgarstjórn til ráðgjafar um þau. Ráðið verði skipað eldri borgurum og hafi víðtækt samráð við félög og samtök eldri borgara í Reykjavík og aðra þá, sem láta málefni þeirra til sín taka. Að minnsta kosti árlega skulu fulltrúar úr öldungaráðinu funda með borgarfulltrúum. Tillagan var samþykkt og er nú unnið að því að koma henni í framkvæmd.

Heilsugæslumál

Talið er að um 50 heimilislækna vanti til starfa í Reykjavík svo hægt sé að veita fullnægjandi þjónustu. Fyrir skömmu óskaði ég eftir umræðum um heilsugæslumál í borgarstjórn og lagði til ásamt öðrum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að óskað yrði eftir formlegum viðræðum við ríkisvaldið um framtíðarfyrirkomulag heilsugæslunnar í Reykjavík með það að markmiði að þjónustan verði endurskipulögð í þágu notenda. Lögð verði áhersla á fjölbreytni í rekstri og að tryggja greiðan aðgang almennings að heimilislækningum.

Íþróttir eldri borgara

Nýlega fluttum við sjálfstæðismenn tillögu um það í borgarstjórn að unnið verði að eflingu hreyfingar og íþróttastarfs í þágu eldri borgara í Reykjavík. Leitað verði eftir samstarfi við hagsmunasamtök eldri borgara og íþróttafélög í borginni til að nýta betur íþróttamannvirki í þessu skyni. Þá verði unnið að því að kynna betur þá kosti, sem eldri borgurum standa til boða í íþróttastarfi, hreyfingu og líkamsrækt. 

Höfundur er borgarfulltrúi og sækist eftir 2. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins vegna komandi borgarstjórnarkosninga.

Greinin birtist í Morgunblaðinu

Bætum menntun í Reykjavík

Allt stefnir í að 2010-2014 verði týnda kjörtímabilið í framþróun menntamála í Reykjavík. Þrátt fyrir að rekstur grunnskóla sé eitt helsta hlutverk Reykjavíkurborgar hefur meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins ekki lagt áherslu á eflingu eiginlegrar menntunar heldur margvísleg gæluverkefni.Verulega hefur skort á pólitíska forystu í menntamálum í borgarstjórn á kjörtímabilinu enda hefur orka meirihlutans að mestu farið í átök við foreldra og starfsmenn vegna umdeilds skólasamruna og endalausra stjórnsýslubreytinga, sem þó hafa ekki skilað bættum rekstri skólanna. Óviðunandi er að aðeins 59% drengja í öðrum bekk geti lesið sér til gagns en 67% telpna. Þá hefur viðhald skólabygginga verið vanrækt þar sem meirihlutinn forgangsraðar í þágu annarra verkefna.

Skóla- og frístundamál eru langumfangsmesti málaflokkur borgarinnar. Í ár munu útgjöld málaflokksins nema um 37 milljörðum króna eða um 62% af skatttekjum borgarinnar. Eitt mikilvægasta verkefni næstu ára er að bæta grunnskólamenntun í borginni eftir þá stöðnun og forystuleysi, sem ríkt hefur í málaflokknum undir núverandi borgarstjórnarmeirihluta. Hér á eftir fara nokkur áherslumál mín í menntamálum.

Skýr markmið

Bætum námsárangur með skýrum og mælanlegum markmiðum. Móta þarf stefnu, sem stuðlar að bættum námsárangri reykvískra nemenda í samanburði við aðrar þjóðir. Leggja þarf áherslu á hagnýtingu samræmdra mælinga til að bæta skólastarf. Þróa þarf kannanir og samræmd próf með það að markmiði að þau nýtist til að bæta starf á öllum stigum grunnskólans. Auk bóknámsgreina megi þreyta samræmd próf í iðn- og listgreinum. Framhaldsskólum verði heimilt að nota niðurstöður samræmdra prófa við inntöku nemenda.

Aukin upplýsingagjöf

Aukum upplýsingagjöf til foreldra og aukum þátttöku foreldra í skólastarfi. Skólakerfið á í auknum mæli að hvetja foreldra til að fylgjast með og taka þátt í námi barna sinna. Foreldrar eiga jafnt og þétt að fá upplýsingar um frammistöðu barnanna í verkefnum og prófum. Þeir eiga einnig að fá skýrar upplýsingar um frammistöðu einstakra skóla svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun um val milli skóla og námsbrauta. Þá er rétt að veita foreldrafélögum umsagnarrétt vegna ráðningar skólastjóra eins og gert er með góðum árangri víða erlendis.Aukum nýbreytni og sveigjanleika í skólastarfi. Of mikil miðstýring ríkir í starfi grunnskólanna og er mikilvægt að úr henni verði dregið sem fyrst. Leggja ber áherslu á sveigjanlegt starfsfyrirkomulag og að kjarasamningar stýri ekki skólastarfi. Ákjósanlegt er að auka samvinnu milli skólastiga, t.d. með fjarnámi.

Sjálfstæðir skólar

Eflum iðn- og tæknimenntun. Stórauka þarf kynningu á þessu sviði í grunnskólum borgarinnar í góðu samstarfi við framhaldsskóla. Taka þarf upp tillögu Sjálfstæðisflokksins frá síðasta kjörtímabili um stofnun skóla eða námsbrautar fyrir unglingastig grunnskólans, með áherslu á iðn- og tækninám (tæknigaggó).Setjum forvarnir í forgang. Hreyfing og hollar tómstundir duga best gegn vímuefnaneyslu og ýmsum kvillum. Tryggjum að allir fái fjölbreytilega hreyfingu, m.a. með aukinni samþættingu skóla- og íþróttastarfs.

Sjálfstætt reknir skólar hafa sannað gildi sitt enda tryggja þeir fjölbreytni og valfrelsi í skólakerfinu. Rétt er að fé fylgi barni og sjálfstæðir skólar fái stuðning til jafns við borgarrekna.

Höfundur er borgarfulltrúi og sækist eftir 2. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins vegna komandi borgarstjórnarkosninga.

Greinin birtist í Morgunblaðinu.

Frétt í Morgunblaðinu: Vilja malbik út fyrir steypu

Umhverfis-og skipulagssviði Reykjavíkurborgar verður falið að leggja steypt slitlag á umferðarþungar götur nái tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins fram að ganga í borgarráði.

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi flokksins, segir að ástæðan fyrir því að hann leggi til að malbiki verði skipt út fyrir steypu sé þríþætt. Sú sem vegi þyngst sé heilbrigðisþátturinn en mikil svifryksmengun hljótist af akstri á malbikinu. „Í öðru lagi er það umferðaröryggi. Vandamál fylgja linu malbiki því hjólförin geta verið hættuleg, til dæmis þegar fer að frjósa ofan í þeim. Í þriðja lagi tel ég þetta vera hagkvæmt og geta borgað sig upp til lengri tíma litið,“ segir Kjartan.

Því hafi ekki verið mótmælt að endingartími steypu sé mun lengri en malbiks en það vegi upp á móti hærri stofnkostnaði við hana. Hugmyndin sé að steypa stofnbrautir til að byrja með.

Einar Örn Benediktsson, borgarfulltrúi Besta flokksins, segir að tillögunni hafi verið vísað til skoðunar hjá umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar. Hann bendir á að ný rannsókn Vegagerðarinnar sýni að hlutfall malbiks í svifryki hafi hríðlækkað síðasta áratuginn. Á sama tíma sé hávaðamengun frá steyptum vegum meiri en malbikuðum. Það væri því ekki kostur að steypa íbúðargötur en það gæti verið í lagi þar sem hávaði skiptir ekki máli.

„Mér fyndist það aðlaðandi að steypa vegi ef það getur dregið úr svifryki og ef það eykur ekki á hljóðmengun fyrir íbúa. Ég er fylgjandi öllu því sem eykur lífsgæði borgarbúa,“ segir Einar Örn.

Óstjórn í fjármálum Reykjavíkurborgar

Meirihluti Besta flokksins og Samfylkingarinnar hefur reynst fjölskyldum í Reykjavík dýrkeyptur. Fimm manna fjölskylda í Reykjavík með þrjú börn á skólaaldri mun á næsta ári greiða rúmlega 440 þúsund krónum meira í skatta og gjöld til Reykjavíkurborgar en hún gerði í upphafi yfirstandandi kjörtímabils. Viðbótarskuldir borgarsjóðs munu nema um 350 þúsund krónum á hverja fjölskyldu á þessu kjörtímabili Samfylkingar og Besta flokksins.

Almenningur borgar brúsann

Allt kjörtímabilið hefur borgarstjórnarmeirihlutinn seilst í vasa borgarbúa í stað þess að hagræða í rekstri eins og fjölskyldur og fyrirtæki hafa orðið að gera. Besti flokkurinn lofaði lækkun skatta á Reykvíkinga en fyrsta verk hans var að hækka útsvarið í lögbundið hámark. Frá því meirihluti Besta flokksins og Samfylkingar tók við árið 2010 hafa skatttekjur hækkað verulega eða um 26%. Þær voru tæpir 50 milljarðar árið 2010 en eru áætlaðar 63 milljarðar á næsta ári samkvæmt áætluninni.

Útþensla kerfisins á kostnað borgarbúa er það sem stendur upp úr þegar litið er yfir verk meirihluta Besta flokksins og Samfylkingarinnar.

Meirihlutinn hefur fundið upp á mörgum nýjum verkefnum og hlaðið utan á kerfið þannig að það vex ár frá ári og kostnaður eykst. Áætlað er að rekstur málaflokka borgarinnar muni nema um 80 milljörðum króna á næsta ári en skatttekjur skili um 69 milljörðum.

Hreinar skuldir vaxa um 113%

Skuldabyrði borgarsjóðs hefur aukist mikið undir stjórn núverandi meirihluta. Samkvæmt fjárhagsáætluninni munu hreinar skuldir borgarsjóðs vegna A-hluta meira en tvöfaldast á milli áranna 2010-2014. Hreinar skuldir munu þannig vaxa úr 23 í 49 milljarða eða um 113%. Aukningin nemur 26 milljörðum króna á tímabilinu eða 6,5 milljörðum króna á ári frá árinu 2010, sem jafngildir því að allt kjörtímabilið hafi skuldir aukist um 750 þúsund kr. á klukkustund. Niðurstaðan er áfellisdómur yfir fjármálastjórn meirihlutans í borgarstjórn.

Skuldir A-hluta

Fjárhagsáætlanir standast ekki

Reykjavíkurborg hefur verið rekin með tapi undir stjórn Samfylkingar og Besta flokksins þrátt fyrir að í fjárhagsáætlunum meirihlutans hafi verið lagt upp með háleit markmið um rekstrarafgang. Á síðasta kjörtímabili skilaði rekstur Reykjavíkurborgar hins vegar afgangi undir forystu Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir mikla erfiðleika í efnahagslífi.

Til að breiða yfir lélega fjármálastjórn leitast borgarstjórnarmeirihlutinn við að fegra niðurstöður rekstrarins með tilfærslum á rekstrareiningum. Til dæmis ætlar meirihlutinn nú að færa eignir og rekstur Bílastæðasjóðs úr B-hluta yfir í A-hluta, að því er virðist eingöngu í því skyni að fegra stöðu borgarsjóðs og gera samanburð á fjármálum borgarinnar á milli ára erfiðari en ella.

(Grein birt í Morgunblaðinu 1. nóvember 2013.)

Prófkjörsstofa opnuð á sunnudag kl. 14-16

Sunnudaginn 3. nóvember kl. 14-16 verður opnuð skrifstofa vegna framboðs Kjartans Magnússonar í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Skrifstofan er að Skeifunni 19 og verður opin alla daga fram að  prófkjörinu, sem haldið verður 16. nóvember. Opið verður milli kl. 17-21 virka daga en 12-17 um helgar.

Utankjörstaðakosning vegna prófkjörsins er hafin og fer hún fram í Valhöll á skrifstofutíma.